Erasmus+ u CeKaTe – međunarodno partnerstvo u obrazovanju odraslih “THE PITCH”

logosbeneficaireserasmusright_hr

Ova publikacija je ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije.
Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

 

⇓⇓⇓ PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH ⇓⇓⇓

 

MEĐUNARODNO EDUKATIVNO PARTNERSTVO “KAZALIŠNI PITCHING ZA ZAPOŠLJIVOST”

Zajedno sa šest partnera iz Europe, Centar za kulturu Trešnjevka od 1. studenog 2018. godine pokreće novi projekt financiran iz Erasmus+ programa za edukaciju, trening, mlade i sport Europske Komisije, posredstvom Agencije za mobilnost i programe EU

U javnosti poznat pod skraćenim nazivom, “The Pitch”, ovaj projekt je međunarodno partnerstvo u neformalnom obrazovanju odraslih (punog naziva “Kazališni pitching za zapošljivost”).

Skraćeni naziv projekta je baziran na slavnoj prezentacijskoj metodi tzv. “pitching-a”, odnosno, metodi kratke prezentacije koja se obično koristi u biznisu i koja služi za brzinsku prezentaciju osobe, projekta ili organizacije. Sama metoda ograničava “pitch” (nabacivanje ideje) na vrlo kratko vrijeme (3 minute ili manje), što pomaže prezenterima da nauče kako sebe, svoj projekt ili organizaciju prezentirati na fokusiran, zanimljiv i aktivan način. Pri tome su kazališne, dramske i glumačke vještine prezentacije često od presudne važnosti. Osobe koje ne posjeduju te vještine teže se prezentiraju potencijalnim poslodavcima, a kada tome dodamo i negativne predrasude koje na tržištu rada doživljavaju osobe iz marginaliziranih skupina – za neke te manjkavosti postaju nepremostiv jaz koji ih demotiviraju ih od sudjelovanja na tržištu rada. 

S marginaliziranim skupinama u mislima, partneri su odlučili povezati prezentaciju metodu pitching-a s edukativnim kazalištem, ne bi li:

 • educirali te osobe i povećali njihove meke vještine (često presudne na tržištu rada, primjerice, kod razgovora za posao),
 • međusobno se educirali (edukatori podučavaju edukatore), uključujući  EU ključne kompetencije,
 • te ponudili novi obrazovno-kulturni sadržaj kojim će obogatiti kompetencije neformalnog obrazovanja u partnerskim organizacijama, te i istražiti mogućnosti većeg uključenja metode pitchinga i edukativnog teatra u (ne)formalno obrazovanje i obrazovanje za tržište rada u Europi.

Prema tome, ovo partnerstvo je posvećeno društvenoj i tržišnoj inkluziji osoba iz marginaliziranih skupina (npr. osobe s invaliditetom, nezaposlene osobe, stigmatizirane osobe, etničke i/ili religijske manjine); razmjeni stručnih znanja, metoda i vještina edukatora koji se bave s marginaliziranim skupinama putem metoda neformalnog učenja; te povećanja vidljivosti problema marginaliziranih skupina kao i povećanja prisutnosti pitching kazališne metode u europskom neformalnom obrazovanju.

THE PITCH (2)

Logotip partnerstva

 

Sedam raznovrsnih i komplementarnih partnera – koji se svi bave neformalnim obrazovanjem, ali na svoj specifičan način (od sveučilišta do kuće za izradu kruha) – planiraju te ciljeve ostvariti kroz organizaciju sedam međunarodnih aktivnosti neformalnog obrazovanja, odnosno, kazališnih pitching radionica na kojima će sudjelovati 84 osoba, uključujući osobe iz marginaliziranih skupina (osobe s invaliditetom, mladi nezaposleni, pripadnici nacionalnih manjina i sl.).

Svaka radionica će biti strukturirana prema kazališnom pitchingu, ali će na njima svaki partner uključiti svoje lokalno, specifičnu metodu kojom će obogatiti znanja i vještine edukatora iz drugih partnerskih organizacija.

Sudionici će nakon edukativne kazališne radionice pitchinga prezentirati svoje ideje (projekte) i sebe na završnim “Pitching forumima) koji će biti otvoreni za javnost.

Ti će Kazališni pitching Forumi postati teatar ideja u kojem će sudionici iznositi ideje za projekte od koristi za lokalnu zajednicu i povezivanje s Europskom unijom.

Također, ti će Pitching Forumi biti snimani i preneseni uživo na The Pitch YouTube kanalu i socijalnim mrežama partnera, a sve s ciljem popularizacije metode kazališnog pitchinga.

Uz popularizacijske video prijenose, partnerske organizacije će zapisati svoja iskustva i prenijeti svoja znanja u ePriručniku – kojim će svi drugi zainteresirani moći rekreirati proces kazališnog pitchinga i primijeniti ovu korisnu metodu u svome radu.

 

Dodatne službene informacije o projektu možete pronaći na službenoj stranici Erasmus+ programa -> ovdje

 

KAKO SE INFORMIRATI O PROJEKTU?

Na raspolaganju vam je više načina:

 • na ovoj stranici ćemo redovito objavljivati novosti našim aktivnostima i rezultatima.
 • prijavite se na naš newsletter za pravovremenu i direktnu informaciju
 • pratite nas na socijalnim mrežama:
  • Facebook: https://www.facebook.com/cekate.hr/
  • Instagram (u izradi)
  • Twitter (u izradi)

Za sva pitanja o projektu, molimo da se obratite voditelju projekta na ihromatko@cekate.hr

 


OSOBNA ISKAZNICA PARTNERSTVA


ŠIFRA PROJEKTA: 2018-1-HR01-KA204-047439 

TRAJANJE:  1.11.2018 – 31.10.2020

KOORDINATOR: Centar za kulturu Trešnjevka (Zagreb, Hrvatska)

KOORDINATOR PARTNERSTVA: dr.sc. Ivan Hromatko

PARTNERI: 

CILJEVI

Sukladno programu Erasmus+, ovo partnerstvo ima tri glavna cilja:

 • HORIZONTALNI: Socijalna uključenost
 • OBRAZOVANJE ODRASLIH: Produljenje i razvoj edukatorskih vještina
 • OBRAZOVANJE ODRASLIH: Povećanje potražnje i uključenje kroz efektivni doseg, vodstvo i motivacijske strategije

AKTIVNOSTI

 • 7 međunarodnih edukativih kazališnih radionica neformalnog obrazovanja za odrasle (po jedna kod svakog partnera)
 • 7 Pitching Foruma za javnost i medijska kampanja
 • 3 Međunarodna projekta sastanka voditelja projekta

OČEKIVANI REZULTATI

 • 84 međunarodnih sudionika certificirano za korištenje pitchinga u neformalnom obrazovanju
 • 14 uključenih, educiranih i osnaženih pripadnika marginaliziranih skupina, motiviranih za sudjelovanje na tržištu rada
 • značajan razvoj mekih prezentacijskih vještina i osnovnih vještina (EU Ključne kompetencije) sudionika: komunikacija na stranom jeziku, učiti kako učiti, kulturna svijest, društvene i građanske kompetencije
 • povećanje vidljivosti i inkluzije marginaliziranih skupina u javnosti, kroz 7 javnih Pitching Foruma i medijsku kampanju svih partnera
 • povećanje popularnosti metode kazališnog pitchinga među organizacijama neformalnog obrazovanja u zemljama partnera, kroz 7 javnih Pitching foruma i medijsku kampanju svih partnera

 


REZULTATI PROJEKTA


Niže možete pratiti rezultate projekta koje ćemo ažurirati i objavljivati kako se projekt bude razvijao.

 

FOTO I VIDEO MATERIJALI S AKTIVNOSTI PARTNERSTVA

 
The Pitch: Promo materials and logos


ENGLISH


logosbeneficaireserasmusright_en
This project has been funded with support from the European Commission. 
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

INTERNATIONAL EDUCATIONAL PARTNERSHIP “THEATRE PITCHING FOR EMPLOYMENT”

Together with six partners from Europe, Trešnjevka Cultural Centre is starting on 1st of November 2018, a new project financed from European Commissions’s  Erasmus+ programme for education, training, youth and sports, with mediation of the Agency for mobility and EU programmes

Publicly know under its acronym “The Pitch”, this project is an international partnership in non-formal education of adults (full title: “Theatre Pitching for employment”).

The acronym of the project is based on a famous presentation method, so-called “pitching”, or, a method of short presentation which is usually used in business and which serves for a quick presentation of a person, project or organisation. The method itself limits the “pitch” (pitching of an idea) to a very short time (3 minutes or less, which helps presenters to learn how to present themselves, their project or organisation in a focused, interesting and active manner. In that, theatre, drama and acting skills are of a crucial importance. Individuals who do not possess such skills have difficulties presenting themselves to potential employers, and when we add negative prejudice which people from marginalised groups experience in the labour market – these flaws become an unbridgeable  gap that demotivates them from participating in the labour market.  

With marginalised groups in mind, partners have decided to connect the presentation pitching method with educational theatre, in order to:

 • educate those individuals and increase their soft skills (which are often crucial in the labour market, for example, at the job interview), 
 • be mutually educated (peer education among educators), including their EU Key Competences,
 • and offer a new educational-cultural content by which we will enrich the non-formal education competences of partner organisations, and explore the possibilities of a greater inclusion of the theatre pitching method into (non)formal education and labour market education in Europe.

Accordingly, this partnership is dedicated to the social and labour market inclusion of marginalised groups (e.g. people with disability, unemployed, stigmatised people, ethnic and/or religion minorities); exchange of expert knowledge, methods and skills among educators who work with marginalised groups by means of non-formal education; and increase of the visibility of marginalised groups issues as well as the increase of use of theatre pitching method in the European non-formal education.

 

THE PITCH (2)

Partnership logo 

Seven versatile and complementary partners – all of whom work in non-formal education, but in their own, specific way (from a University to a bread house) – plan to achieve those objectives by organising seven international activities of non-formal learning, i.e., theatre pitching workshops with 84 participants, including individuals from marginalised groups (people with disability, minorities and alike).

Each workshop will be structured in accordance with theatre pitching, but each partner will include their local, specific method by which they will enrich the knowledge and skills of educators from other partner organisations. 

After the educational theatre pitching workshop, participants will present their ideas (projects) and themselves at the final “Pitching Forum” which will be open for the public.

These Theatre Pitching Forums will become a theatre of ideas in which actors will present their ideas for projects that will benefit the local community and help connecting it with the EU.

Also, these Pitching Forums will be recorded and shown live on The Pitch YouTube Channel and partner’s social media, with a goal of making theatre pitching method more popular.

Alongside the video presentations, partners will write down their experiences and transfer their knowledge in the eManual – through with all other interested parties will be able to recreate the theatre pitching process and implement this useful method in their own work. 

 

Additional formal information about the project can be found on the official Erasmus+ webpage -> here

 

HOW CAN I GET INFORMED ABOUT THE PROJECT?

There are several options on your disposal:

 • at this webpage – we will regularly update news about our activities and results
 • by registering for our newsletter
 • follow us on social media:
  • Facebook: https://www.facebook.com/cekate.hr/
  • Instagram (in progress…)
  • Twitter (in progress…)

For all questions about the project, please contact the partnership coordinator at ihromatko@cekate.hr

 


PARTNERSHIP IDENTITY CARD

PROJECT CODE: 2018-1-HR01-KA204-047439 

DURATION:  1.11.2018 – 31.10.2020

COORDINATOR: Centar za kulturu Trešnjevka (Zagreb, Hrvatska)

PROJECT COORDINATOR: Ivan Hromatko, PhD

PARTNERS: 

OBJECTIVES

In line with Erasmus+ programme, this partnership has three main objectives:

 1. HORIZONTAL: Social inclusion
 2. ADULT EDUCATION: Extending and Developing Educators’ Competences
 3. ADULT EDUCATION: Increasing the demand and take-up through outreach, guidance and motivational strategies

ACTIVITIES

 • 7 international educational theatre workshops of non-formal education for adults (one at each partner)
 • 7 Pitching Forums for the public and media campaign
 • 3 Transnational Project Meetings of project managers

EXPECTED RESULTS

 • 84 international participants certificated to use pitching in non-formal education
 • 14 included, educated and empowered members of marginalised groups, and motivated to join the labour market
 • significant development of participants’ soft presentation skills and basic skills (EU Key Competences): communication in foreign language, learning to learn, cultural awareness, social and civic competences
 • increase of public visibility and inclusion of marginalised groups, through 7 public Pitching Forums and media campaigning by all partners
 • increase of popularity of theatre pitching method among organisations of non-formal education in partner countries, through 7 public Pitching Forums and media campaigning by all partners

 


PROJECT’S RESULTS


Here you can follow the results of the project which we will update and publish as the project develops. 

 

PHOTO AND VIDEO MATERIALS FROM PARTNERSHIP ACTIVITIES

 
The Pitch: Promo materials and logos